اعضای شورای سیاست گذاری

نام و نام خانوادگی

رشته

سمت

دکتر محمد محسن مشکسار

مهندسی مکانیک

ریاست کنفرانس

دکتر ارسلان قهرمانی

مهندسی عمران

دبیر علمی کنفرانس

دکتر امیدجباری

مهندسی عمران

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر محمدمهدی پاک فطرت

مهندسی عمران

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر امیر غلام پور

مهندسی عمران

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر محمد بنان

مهندسی عمران

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر محمدجعفر رحیمی

مهندسی عمران

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر عباس ثابت

مدیریت

مدیر پژوهش 

دکتر کبری منصوری زاده

زبان انگلیسی

مدیر روابط بین الملل 

محمدجوادمحمدی

مهندسی کامپیوتر

کارشناس پژوهش و سایت